Revidert vegnettsplan for Hedmark på høring

Fylkesrådet vedtok i møte 4.desember 2017, sak 17/7045, å sende utkast til Vegnettsplan for Hedmark på høring. Høringsfristen gikk ut den 15.04.2018.
Sist oppdatert 17.01.2018
Riksveg 26 i Engerdal

Vegnettsplanen skal være et retningsgivende verktøy for utvikling av et tjenlig og funksjonsdyktig vegnett i Hedmark. Den vil gi nyttig informasjon til strategiske diskusjoner om prioritering og valg av vegstandard (grus, fast dekke, bæreevne og flaskehalser), fordeling av midler til drift og vedlikeholdstiltak, investeringer, avkjørselspraksis, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak mv. Videre vil den være et hjelpemiddel for arbeidet med Nasjonal transportplan, handlingsprogram for fylkesveger og kommunale planer.

Fylkestinget skal vedta Vegnettsplanen høsten 2018. 

Høringsbrev og høringsutgave av vegnettsplanen (desember 2017) kan lastes ned som pdf-fil nedenfor:

Høringsbrev Vegnettsplan desember 2017.pdf

Vegnettsplan Hedmark - høringsutkast.pdf

Saksdokumenter i forbindelse med fylkesrådets behandling av å sende vegnettsplan for Hedmark på høring (sak 225/17 den 04.12.2017).

Høringsfristen gikk ut den 15.04.2018.