To millioner kroner til BioSmia

Hedmark fylkeskommune bevilger to millioner kroner til BioSmia, som skal bidra til innovasjon og arbeidsplasser innen grønne næringer.
Sist oppdatert 04.12.2019
Per-Gunnar Sveen og Karina Hauge Johansen
Oppdrett av røye er et av satsingsområdene til BioSmia i 2020. På bildet er fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og prosjektleder for røyeprosjektet i Klosser Innovasjon Karina Hauge Johansen. Foto: Kate Langsethagen

Utvikling av nye næringer innen bioøkonomien har ofte en lang utviklingsfase. Dette gjør at antall ideer det satses på og som blir kommersialisert er lavere enn i andre bransjer.

- Skal vi skape 1000 nye arbeidsplasser i Innlandet, er grønn næringsutvikling viktig for å lykkes. Vi har i flere år satset på BioSmia som et innovasjonssenter for bioøkonomi. Fordi det kan være krevende med innovasjon innen disse næringene er dette et viktig verktøy for å få flere ideer testet, og ut i markedet, og til syvende sist skape verdier og arbeidsplasser, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Fra olje til bio

Norge skal gå fra å ha en oljeøkonomi til en bioøkonomi. Det betyr at mange av de produktene som tidligere har vært laget av olje, nå skal lages av fornybare biologiske ressurser. Videre betyr det også at det skal lages nye produkter av biomasse som aldri før har vært laget av olje.

BioSmia jobber aktivt med innovasjonsprosjekter innen landbruket og grønne næringer i tidlig fase. Siden oppstarten har Biosmia evaluert over 250 ideer, og har arbeidet grundigere med over 80 av dem for å se på markedspotensialet.

Fire satsingsområder i 2020

BioSmia har hatt stor bredde i prosjektene de jobber med og har for 2020 pekt seg ut fire hovedområder de skal satse på.

For det første har BioSmia et tett samarbeid med NCE-klynga Heidner, og skal i enda større grad i 2020 jobbe med å kommersialisere ideene.

I tillegg skal det satses på skogressursene i tett samarbeid med treklyngen Norwegian Wood og industriklyngen GreenHeart.

- Vi er størst på skog i Innlandet, og det er viktig at vi i enda større grad klarer å unytte det potensialet som ligger naturlig i vår region, understreker Sveen.

Gjenbruk og røye

Det tredje satsingsområder er sirkulærøkonomi. I korte trekk så handler det om å bidra til at ressursene utnyttes best mulig gjennom å redusere råvareforbruk, avfall og energi – samtidig som man ser på om det er mulig å gjenbruke avfall og skape nye produkter. Her skal BioSmia først og fremst satse på å se på hvordan man kan unytte matavfall og avfall fra skog- og treindustrien i enda større grad.

- Dette er ikke bare viktig for å skape nye arbeidsplasser, men også for å bidra til å utvikle bærekraftig næringsutvikling og klimamål, sier Sveen.

Det siste satsningsområdet er landbasert oppdrett av røye som en ny og betydelig næring for Innlandet. Etter flere år med satsing er prosjektet nå i en avgjørende fase med flere mulige etableringer.

Satsingene i 2019

I 2019 har dette vært satsingsområdene for BioSmia:

  • Oppdrett og avl av røye
  • Verktøy for diagnose av antibiotikaresistens
  • Kommersialisering av skogsbær
  • Potet som konserveringsmiddel
  • Innsektsprotein
  • Byggesystemer av Massiv tre
  • Vertikalt landbruk

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 2. desember.

Sakspapirer (sak 189/19)