Vil sikre et sterkt eierskap i Eidsiva Energi AS

Hedmark og Oppland fylkeskommune har ikke lykkes å komme fram til felles enighet om en avtale for hvordan forvalte eierskapet i Eidsiva Energi AS inn i Innlandet fylkeskommune.
Sist oppdatert 15.03.2019
Thomas Breen snakker med journalister fra NRK med kamera
Leder av forhandlingsutvalget for Hedmark fylkeskommune Thomas Breen. Foto: Kate Langsethagen

Fylkestinget i Hedmark vedtok i desember å opprette et forhandlingsutvalg som ble gitt fullmakt til å fremforhandle forslag til avtale mellom Oppland og Hedmark fylkeskommune om framtidig forvaltning av eierskapet i Eidsiva Energi AS.

Thomas Breen (Ap), Aasa Gjestvang (Sp) og Rune Øygarden (H) ble oppnevnt som Hedmark fylkeskommunes representanter til forhandlingsutvalget.

Hedmark og Oppland fylkeskommune har ikke klart å bli enige om forvaltning av eierskapet i Eidsiva Energi AS inn i Innlandet fylkeskommune.

Derfor velger nå Hedmark fylkeskommunes representanter å legge frem et forslag som sikrer et sterkt regionalt eierskap for Innlandet fylkeskommune, samtidig som man har en overgangsløsning som kommunene i Hedmark kan være fornøyd med.

Dobbelt så stor eierandel

Eierandelen til Hedmark er i dag over dobbelt så stor som Opplands andel. Hedmark fylkeskommune har en eierandel på 21,8 prosent i Eidsiva gjennom holdingselskapet Hedmark fylkeskraft, mens Oppland har en eierandel på 9,2 prosent gjennom holdingselskapet Oppland fylkeskraft. Dette eierskapet gir betydelig inntekter til fylkeskommunene.

For årene 2013-2017 har utbyttet fra Oppland fylkeskraft til Oppland fylkeskommune vært henholdsvis 18,5 - 16,0 - 9,2 - 7,34 - 11,89 millioner kroner. Utbyttet fra Hedmark fylkeskraft til Hedmark fylkeskommune har de samme årene vært henholdsvis 40,9 – 40,9 – 44,9 – 44,9 – 43,1 millioner kroner.

Oppretter nytt holdingselskap

Hedmarks forhandlingsutvalg foreslår nå for fylkestinget i Hedmark at det opprettes et nytt holdingsselskap der noen av aksjene fra Hedmark fylkeskraft overdras. Det nye holdingselskapet skal eies av kommunene i Hedmark, og det fastsettes et årlig utbytte til det nye selskapet som er på halvparten av Hedmark fylkeskrafts årlige utbytte fra Eidsiva.

Det betyr at det blir en lik fordeling mellom utbytte som går til det nye selskapet, og utbytte som går til nye Innlandet fylkeskommune.

- Dette er i tråd med et felles utspill vi hadde sammen med politisk ledelse i Oppland i juni i fjor. Vi mener den beste løsningen for innbyggerne i Hedmark og Oppland er et fortsatt sterkt regionalt eierskap i Eidsiva – og at eierskapet ikke pulveriseres, sier leder av forhandlingsutvalget for Hedmark fylkeskommune, Thomas Breen (Ap). 

- Alternativet for Hedmark hadde vært at eierandelene ble overført til kommunene, med løsningen som nå skisseres sikres betydelige økonomiske midler for å drive samfunnsutvikling i hele det nye Innlandet, sier Rune Øygarden (H).

Saken skal behandles i fylkestinget i Hedmark i midten av april.

Ulike verdier

I hovedforhandlingene mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner valgte man eksplisitt ikke å forhandle om eierandelene i Eidsiva. Hedmark fylkeskommune går inn i sammenslåingen med betydelig mer penger på fond og lavere gjeld.

- Dette har vi valgt å se bort i fra i sammenslåingen og være rause overfor Oppland. Det vil være feil overfor våre egne kommuner å bidra til enda større ulikheter i fordelingen av verdier. Vi har allerede strukket oss langt og løsningen vi kommer med sikrer utviklingsmuligheter for hele Innlandet, uttaler Aasa Gjestvang (Sp).

Hedmark fylkeskommune registrerer at Oppland velger å legge vekt på anleggsmidler og satsing på vegbygging som verdier inn i sammenslåingen.

- Det vil alltid være ulike områder man vektlegger. For Hedmark sin del så tar vi med oss videregående skoler som alle fremstår som helt nye skolebygg. Vi har også har hatt en stor satsing på utbedringer av fylkesveger, utbygging av bredbånd og satsing på næringsutvikling, uttrykker Gjestvang.

Anleggsmidler kan ikke brukes for å måle verdier i denne sammenhengen siden dette representerer gjeldsoppbygging og avskriving, mener forhandlingsutvalget. Fordi Hedmark fylkeskommune ikke har belånt så mye som Oppland fylkeskommune har Hedmark også lavere anleggsverdier. Dette er ikke likvide midler eller formue slik som fond og utbytte. Verdien av dette er også vanskelig å estimere, da dette blant annet er bygninger og eiendeler som i varierende grad vil la seg selge til en markedspris som tilsvarer teknisk verdi, ifølge forhandlingsutvalget.