Vil undersøke livskvaliteten vår

Hedmark fylkeskommune ønsker å finne ut hvordan vi har det i Hedmark gjennom en spørreundersøkelse. Mottakere av undersøkelsen er 32 000 personer i alderen 18 til 90 år.
Sist oppdatert 26.02.2019
Helsefagelev snakker med eldre mann

De over 80 år blir sjelden spurt i slike undersøkelser, men fylkeskommunen mener det er viktig også å undersøke livskvaliteten til dem som er i denne aldersgruppen. Hedmark har mange innbyggere over 80 år.

- Viktig undersøkelse

- Det er viktig for oss å bidra til bedre livskvalitet, folkehelse og redusere sosiale forskjeller. Det gjør vi gjennom å jobbe for lokalsamfunn som er inkluderende og bidrar til trivsel. Derfor er en slik undersøkelse viktig for oss – fordi det gir oss god kunnskap vi kan bygge videre på, sier fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.

Undersøkelsen blir hovedsakelig sendt ut på e-post, men til den eldste gruppen blir den også sendt per post. De 32 000 personene som vil motta spørreundersøkelsen er trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret. Det er viktig at så mange som mulig deltar for at undersøkelsen skal vise et resultat for hele befolkningen i fylket.

Hva blir de spurt om?

Undersøkelsen baserer seg på helsedirektoratets anbefalinger for hvordan man måler livskvalitet.

De som svarer på undersøkelsen blir blant annet spurt om hvordan de har det og hvordan de opplever nærmiljøet sitt. I Hedmark har vi i mange år vært opptatt av nærmiljøets betydning for befolkningens helse.

Hva er livskvalitet?

Livskvalitet handler blant annet om å oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet, mestring og tilhørighet. Høy livskvalitet har sammenheng med både bedre fysisk helse og færre psykiske plager.

Undersøkelsen skal forhåpentligvis gi svar på hvordan livskvaliteten fordeler seg i befolkningen i Hedmark og om det er sosiale eller geografiske forskjeller.

Følge utviklingen over tid

Denne spørreundersøkelsen vil bygge på tidligere undersøkelser om hvilke faktorer og utviklingstrekk som har innvirkning på befolkningens helse, og den vil bidra med ytterligere kunnskap.

Opplysninger fra undersøkelsen kan også brukes videre i forskning og analyser for å følge utviklingen i helse og levekår over tid, og undersøke årsaker til senere sykdom og andre tilstander. 

Undersøkelsen ble sendt ut mandag 25. februar.