Elevtjenester

Elevekspedisjonen holder til i 3. etg. i F1 bygget. Vi har åpent:Mand. - fred. kl. 08.00 - 15.30
Sist oppdatert 07.12.2017

Her kan du få hjelp med spørsmål vedrørende:

Lånekassen
Stipend
Skysskort
Informasjon om skyss
Gjenglemte verdisaker på skolens område
Booke avtale med rådgiver

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt på telefon 62 54 42 04 eller
send epost til: post.hamar.katedralskole@hedmark.org 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er en del av den kommunale helsetjenesten og skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Timeavtale med helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier og lege gjøres via SMS. Send navn og fødselsdato til mobilnummer 90 26 96 65 eller 48 16 86 13.   

Helsesykepleier Marianne Buvik: tirsdag-fredag 09.00-14.00

Helsesykepleier Ingeborg Lindstad Børresen: tirsdag 09.00-14.00, onsdag 09.00-14.00

Psykiatrisk sykepleier Nina Floor: tirsdag 09.00-14.00, onsdag 09.00-13.00

Tlf: 46917459

Lege Andreas Heck er tilgjengelig etter avtale som gjøres via helsesykepleier.

Helsestasjon for ungdom Hamar rådhus. Gratis drop- in tilbud for alle ungdom mellom 13-25 år.  Åpent mandag 15.00-17.00 og onsdag 13.00-15.00.Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Her er rådgiverne ved skolen og timeplan med tilgjengelig tidspunkt. For å booke tid med rådgiver ta kontakt i Elevekspedisjonen i 3. etg. i F1 bygget. 

Rådgiverne kan treffes på kontoret ved Elevekspedisjonen. Tidspunktene for rådgivertid er oppgitt i timeplanen til hver av rådgiverne.


Linda Sandvoll

Telefon: 459 74 741. Epost: linda.sandvoll@Hedmark.org

Timeplan
Klasser Man Tir Ons Tor Fre

Design og håndverk og Kunst design og arkitektur,

Medier og kommunikasjon

1dha- c,1mpa, 2mpa,1mea,2mea,1kda,2stkd,2fra,

2iua,3iøa,3mka,3mkb

09.30-11.30

12.00-15.30

08.30-11.30

12.30-13.00

08.00-11.30

12.00-14.30

13.00-15.00  

Marit Engdal

Telefon: 907 98 281 E-post: marit.engdal@hedmark.org

Timeplan
Klasser Man Tir Ons Tor Fre

Studiespesialiserende

1ste,1stf,1stg

2std,2ste,2stf,2stg,3std,

3ste,3stf,3stg,1sts,2sts 

09.00-10.45

12.00-14.00

08.00-11.30

08.00-11.30

12.00-15.30

09.00-11.30  09.30-11.30

Jan Erik Frantzhus

Telefon: 907 06 293 E-post: janfr@hedmark.org

Timeplan
Klasser Man Tir Ons Tor Fre

Studiespesialiserende

1sta,1stb,1stc,1std,

2sta,2stb,2stc,

3sta,3stb,3stc,3sfa 

08.00-13.30

 

10.00-13.30

08.00-15.30

 

10.00-13.30   12.00-15.30 

Mette Paulsen

Telefon: 488 99 455 E-post: m.paulsen@hedmark.org 

Timeplan
Klasser Man Tir Ons Tor Fre

Teknikk og industriell produksjon, Kjøretøy,

Industriteknologi, Elektro, Dataelektronikk 

1efa-c,1tia,1tib,2dea,2deb,

2ita, 2ssa,2ses,2rla,

2kta-c,2pia,

3dea,3deb,1sea-c 

14.00-15.30

 

 

08.30-11.30

12.30-13.00

 

 

12.00-15.30

 

10.00-11.30

 

12.00-15.30

 08.00-11.30

 

12.00-15.30

 

Pedagogisk støtte

Avdeling for pedagogisk støtte består av spesialpedagogiske koordinatorer, miljøveiledere, skolemiljøveileder og Finn din vei.

Avdelingen ledes av Gry Sønsthagen. Malin Gresberg Sveen og Hogne Ormåsen er spesialpedagogiske koordinatorer. Hogne har ansvar for alle elevene på TB-bygget, SE og for flerspråklige elever med behov for særskilt norskopplæring jf. § 3-12 i opplæringsloven, mens Malin har ansvar for øvrige elever. Jobben deres er å hjelpe til med tilrettelegging av opplæringen for elevene. De kan treffes på Elevtjenesten i 3. etg. i F1 bygget.

Pedagogisk støtte jobber i tett samarbeid med skolens pedagogiske personale og PP-tjenesten. PPT bistår med testing og rådgivning i forhold til hvilket opplegg som passer for elever med spesialpedagogiske behov

Hogne Ormåsen Telefon: 474 01 380 E-post: hogne.ormasen@hedmark.org

 

 

Malin Gresberg Sveen
Telefon: 922 461 93 E-post: malin.sveen@hedmark.org

Gry Sønsthagen
Telefon: 947 83 217 E-post: gry.sonsthagen@hedmark.org 

Miljøveiledere kan etter avtale og etter en vurdering av elevens behov i samråd med faglærere, rådgivere og spes.ped.koordinatorer bistå med følgende:

• Hjelpe elever med fysiske funksjonshemminger
• Hjelpe til med anskaffelse og bruk av utstyr
• Formidling og hjelp til organisering av skolearbeid og skoledagen
• Planlegge sammen med faglærere
• Hjelpe og støtte enkeltelever i møte med skolen generelt og i møte med lærere og øvrig støtteapparat
• Bidra i kommunikasjonen mellom skole og hjem
• Tilrettelegge miljøbetingelser
• Samordning og oppfølging av tiltak med pedagogisk personale på tvers av programfag og fellesfag
• Informasjonsformidling om skolens spesialpedagogiske tjenester
• Sekretærhjelp, lese for eleven, forenkle notater til etterarbeid, forklare/gjenta instruksjoner, bistå i litteratursøk osv
• Observere og vurdere miljøfaktorer
• Støtte lærer ved behov for ekstra voksenstøtte i forhold til grupper eller enkeltelever

Vigdis Granhaug

Trine Skaar

Kristin Lerfald

Hans Erik Jakobsen

Svein Lindstad

Anna-Harriet Pettersen

 

Gudmund Gimse

Simen Grasto

 

Finn din vei

Finn din vei arbeider for å styrke elevene innen sosial kompetanse med tanke på hva som kreves for å være en del av ordinært arbeidsliv eller elev i videregående skole. FDV veileder elevene i forhold til valg av utdanning og yrke. Inntaket skjer via Oppfølgingstjenesten i samarbeid med skolen.

Målgruppe
•Ungdom som ikke har søkt videregående opplæring.
•Ungdom som avbryter opplæring i løpet av året.
•Ungdom som ikke er i arbeid, eller har tilbud om annen aktivitet.

Målsetting
•Veilede, inspirere og forberede for videre skolegang eller arbeid.
•Finn din vei skal bidra til vekst og utvikling for den enkelte.
•Ungdommen skal oppleve å bli utfordret og stilt krav til, samtidig oppleve mestringsfølelse.

Fokusområder
•Bevissthet på egen helse med fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
•Bevissthet rundt egne ressurser og kompetanse.
•Finne veien videre gjennom å bli oppmerksom på egne behov, ønsker og muligheter for framtiden.

For elever i videregående skole som har tanker om å avslutte skolegangen er kontaktlærer/ rådgiver viktige støttespillere. I samråd kan dere
vurdere om Finn Din Vei kan være et aktuelt tilbud for deg. 

Kontaktperson Finn din vei:

Morten Rustad tlf: 90268385, e-post:morru@hedmark.org

Skolemiljøveileder

På skolen er det ansatt to skolemiljøveiledere. Nytt av skoleåret 2017/18 er at Jan Toivo Engebråten bistår og samarbeider med Rune Pedersen i skolemiljøarbeidet. Hovedoppgaven til skolemiljøveileder er oppfølging av elevens skolemiljø etter opplæringsloven § 9a. Det vil si at skolemiljøveileders jobb er å ha fokus på elevenes fysiske og psykososiale miljø, elevenes helse, miljø og sikkerhet og elevenes deltagelse i elevdemokrati og skolemiljøarbeid. Dette skjer i samarbeid med kontaktlærer,rådgiver og skolenes ledelse.

Skolemiljøveileder Rune Pedersen er også skolens kontaktperson for elevråd og russestyre, han skal være skolens lokale elevombud, koordinere og følge opp elevenes HMS-arbeid, samarbeide med kontaktlærere og rådgivere om arbeid med klassens time, ha oppfølging av elevgrupper og ha daglige samtaler med elever i og utenfor kontoret. Rune Pedersen er å treffe på rom nr. 2641 i 2. etg. (i gata), der er han tilgjengelig både for elever og lærere.

Rune Pedersen

 

Toivo Engebråten

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjeneste er en lovpålagt tjeneste for deg som ikke har skoletilbud eller avbryter opplæringen underveis. Oppfølgingstjenesten samarbeider med rådgiverne på skolen. Du kan selvsagt også ta kontakt med Oppfølgingstjenesten på egen hånd.

NAV veileder

 

NAV veileder Karianne Haugom er tilgjengelig på skolen hver mandag. Hun holder til i Elevtjenesten.


Kontaktinfo: karianne.haugom@hedmark.org
Tlf: 404 66 378


Målsettingen er:

• Økt gjennomføring i videregående opplæring
• Forebygge frafall
• Varig integrering i arbeidslivet

NAV-veileder kan f.eks:
• Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagpersoner i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
• Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold mm.
• Gi skolen tilgang på en som har NAV blikket
• Være skolens kontaktpunkt mot NAV
• Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
• Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet
• Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
• Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV

 

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver Bulent Dogani har kontor i Elevtjenesten.


Kontaktinfo:
bulent.dogani@hedmark.org
Tlf: 413 44 831

Minoritetsrådgiveren skal jobbe mot kontroll av unges frihet og hjelpe elever i vanskelige situasjonen knyttet til tematikken: Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Minoritetsrådgiverens hovedoppgaver oppgave er:

 • Jobbe mot kontroll av unges frihet
 • Hjelpe elever i vanskelige situasjoner
 • Forebygge tvangsekteskap
 • Hindre radikalisering
 • Bidra til helhetlig samarbeid med ulike organisasjoner knyttet til tema
 • Rådgiving og veiledning av lærere og elever relatert til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlesting, identitetsutvikling, migrasjon og kultur
 • Forebyggende arbeid med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring i forhold til tema innen: Negativ sosial kontroll, Tvangsekteskap, LHBTIQ, Identitetsutvikling og kultur, samt tilpassing.

Elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

 • Problemer med venner
 • Konflikter med foreldre
 • Spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
 • Frykt for tvangsekteskap
 • Bekymring for en venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon

Foreldre kan for eksempel ta kontakt om:

 • Spørsmål om barnas skolehverdag.
 • Foreldrerollen i Norge; hvordan møte barn med flere kulturer.
 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?